1-7 of
Sort by:
Gleam
4EVERLAND x OpenMeta zkSync Giveaway Campaign
4EVERLAND X OPENMETA ZKSYNC GIVEAWAY CAMPAIGN ⏰Event time: Ends at 10AM Nov 15th, 2022 UTC 🚨How to enter: Complete all tasks in Gleam 🎁Reward: Collab OAT & OpenMeta Medal & More than $500 🌟Note: Winners need to mint at OpenMeta and the Mint time is 10AM Nov 15th - 10AM Nov 17th, 2022 UTC 🌟How to add zkSync alpha testnet to MetaMask wallet: https://v2docs.zksync.io/dev/fundamentals/testnet.html#connecting-metamask About 4EVERLAND 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform, that integrates storage, computing, and network core capabilities. It aims to help the user to make a smooth leap from Web 2.0 to Web 3.0 and become the infrastructure for millions of Web 3.0 developers and applications. About OpenMeta OpenMeta, a comprehensive NFT marketplace equipped with NFT Primary and NFT Farming built on BNB Chain, HECO Chain and ETH and incubated by MDEX foundation. Entry Methods: * Follow @4everland_org on Twitter * Follow @OpenMeta_NFT on Twitter * Retweet @4everland_org on Twitter * Tweet on Twitter * Join 4EVERLAND Discord * Login to 4EVERLAND Reward Hub and complete at least 3 tasks to win extra rewards * Join OpenMeta Discord * Join @org_4everland on Telegram * Leave your zkSync alpha testnet wallet adderss for claiming collab OAT
Gleam
🪂​4EVERLAND<>Space ID: Exclusive .bnb Domain Whitelist Giveaway🪂
🪂 4EVERLAND<>SPACE ID: EXCLUSIVE .BNB DOMAIN WHITELIST GIVEAWAY🪂 4EVERLAND partnered with Space ID, a universal domain identifier, to give away 70 whitelist spots for the standard .bnb domain pre-registration round. 🎁Reward: 70 Space ID Whitelist Spots ⏰ Time: Ends at 12PM UTC on July 31st 🚨How to enter: Complete all tasks in Gleam About 4EVERLAND 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform, that integrates storage, computing, and network core capabilities. It aims to help the user to make a smooth leap from Web 2.0 to Web 3.0 and become the infrastructure for millions of Web 3.0 developers and applications. About Space ID SPACE ID is building a universal name service network with one Oracle that seamlessly connects and coordinates people, assets, and dApps across blockchains. It's decentralized, censorshop-resistant, and open-sourced. Entry Methods: * Follow @4everland_org on Twitter * Follow @SpaceIDProtocol on Twitter * Retweet @4everland_org on Twitter * Join 4EVERLAND Discord Server * Join @org_4everland on Telegram * Submit your BSC Wallet address
Gleam
4EVERLAND 한국 커뮤니티 Giveaway 이벤트🪂
4EVERLAND 한국 커뮤니티 GIVEAWAY 이벤트🪂 ⏰이벤트 기간: 7월 14일 오후 7시 - 7월 29일 오후 9시 까지 (KST) ✨보상: * GLEAM에서 모든 미션을 수행한 사람 중 랜덤으로 선정하여 25명에게 BUCKET NFT를 부여. * 당첨자 중 랜덤으로 10명에게 4000개의 T4EVER를 나누어 부여. BUCKET NFT 는 분산형 스토리지 솔루션인 BUCKET 전용 NFT입니다. 위 NFT는 4EVERLAND 생태계에서 중요한 역할을 할 것이며, 앞으로 BUCKET NFT소유자를 위한 여러 활동이 진행될 예정이므로, NFT소유자로서 받을 수 있는 혜택이 많아질 것입니다. 4EVERLAND란 4EVERLAND 는 스토리지, 컴퓨팅 및 네트워크 핵심 기능을 통합하는 웹3 클라우드 컴퓨팅 플랫폼입니다. 사용자가 웹 2.0에서 웹 3.0으로 원활하게 도약하고 수백만 명의 웹 3.0 개발자와 애플리케이션을 위한 인프라가 될 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. ENTRY METHODS: * FOLLOW @4EVERLAND_ORG ON TWITTER * FOLLOW @4EVERLANDKOREA ON TWITTER * RETWEET @4EVERLANDKOREA ON TWITTER * JOIN 4EVERLAND DISCORD * JOIN @ORG_4EVERLAND ON TELEGRAM * JOIN @ANNOUNCEMENTS4EVERLAND ON TELEGRAM * SUBMIT YOUR DISCORD ACCOUNT * SUBMIT YOUR POLYGON WALLET ADDRESS
Gleam
4EVERLAND: Chiến dịch Give away cho cộng đồng Việt Nam🪂
4EVERLAND:CHIẾN DỊCH GIVE AWAY CHO CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM🪂 ⏰THỜI GIAN 08/07 10AM - 22/07 12PM (UTC) ✨ Phần thưởng: * 25 Bucket NFT cho 25 người ngẫu nhiên hoàn thành tất cả các nhiệm vụ Gleam. * 4000 T4EVER chia đều cho 10 người chiến thắng. Bucket NFT là một NFT được thiết kế đặc biệt Bucket, giải pháp lưu trữ phi tập trung của 4EVERLAND. Nó sẽ đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng trong hệ sinh thái của 4EVERLAND. Thêm vào đó, các hoạt động nằm trong kế hoạch sẽ được đẩy đến nhóm người dùng Bucket NFT để tăng quyền và lợi ich của người sở hữu. Về 4EVERLAND 4EVERLAND là một nền tảng điện toán đám mây Web3, tích hợp các khả năng lưu trữ, điện toán và cốt lõi mạng. Nó nhằm mục đích giúp người dùng thực hiện một bước nhảy vọt từ Web 2.0 đến Web 3.0 và trở thành cơ sở hạ tầng cho hàng triệu nhà phát triển và ứng dụng Web 3.0. Entry Methods: * Follow @4everland_org on Twitter * Follow @4everland_VN on Twitter * Retweet @4everland_VN on Twitter * Join 4EVERLAND Discord * Join @org_4everland on Telegram * Join @Announcements4EVERLAND on Telegram * Submit your Discord account * Submit your Polygon wallet address
Gleam
4EVERLAND<>RoseHub: 5 Free RoseApe NFTs Giveaway
4EVERLAND IS PARTNERED WITH ROSEHUB. TO CELEBRATE, WE GIVEAWAY 5 FREE ROSEAPE NFTS. 🎁Reward: 5 RoseApe NFTs ⏰ Time: Ends at 12PM UTC on Sept 2nd 🚨How to enter: Complete all tasks in Gleam About 4EVERLAND 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform, that integrates storage, computing, and network core capabilities. It aims to help the user to make a smooth leap from Web 2.0 to Web 3.0 and become the infrastructure for millions of Web 3.0 developers and applications. About RoseHub RoseHub, first Premium DeFi platform with aggregated liquidity, launchpad and NFTs on Oasis. Entry Methods: * Follow @4everland_org on Twitter * Follow @RoseHubMedia on Twitter * Retweet @4everland_org on Twitter * Join 4EVERLAND Discord and get verified * Join RoseHub Discord * Join @org_4everland on Telegram
Gleam
4EVERLAND Roadmap V2 Giveaway
Welcome to 4EVERLAND Roadmap V2 Giveaway🪂 ⏰Event Details 🏆Reward: 25 Bucket NFT ✨ Time: June 22, 9am - July 6, 12pm 2022 (UTC) 💡What’s Bucket NFT? A total of 25 winners will be randomly selected for the Bucket NFT reward among participants who complete all tasks in Gleam. This Bucket NFT is an exclusive NFT designed for Bucket, the 4EVERLAND's decentralized storage solution. It will play a valuable role in the ecosystem of 4EVERLAND. In addition, targeted activities will be pushed to Bucket NFT users to increase their rights and benefits. Event Rules * Users need to complete all tasks in Gleam. * More actions increase your chances to win. * Reward will be distributed 7 days after campaign end. About 4EVERLAND 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform, that integrates storage, computing, and network core capabilities. It aims to help the user to make a smooth leap from Web 2.0 to Web 3.0 and become the infrastructure for millions of Web 3.0 developers and applications. Entry Methods: * Follow @4everland_org on Twitter * Retweet @4everland_org on Twitter * Retweet @4everland_org on Twitter * Join 4EVERLAND Discord * Join @org_4everland on Telegram * Join @Announcements4EVERLAND on Telegram * Submit your Polygon wallet address
Gleam
🪂​4EVERLAND<>Link3: 5 Exclusive Link3 Invitation Code Giveaway🪂
🪂 4EVERLAND<>LINK3: 5 EXCLUSIVE LINK3 INVITATION CODE GIVEAWAY🪂 4EVERLAND is partnered with Link3 and be verified by CyberConnect! To celebrate, we giveaway 5 link3 invitation code. 🎁Reward: 5 Link3 Invitation Code ⏰ Time: Ends at 12PM UTC on Aug 29th 🚨How to enter: Complete all tasks in Gleam About 4EVERLAND 4EVERLAND is a Web3 cloud computing platform, that integrates storage, computing, and network core capabilities. It aims to help the user to make a smooth leap from Web 2.0 to Web 3.0 and become the infrastructure for millions of Web 3.0 developers and applications. About Link3 Link3, powered by CyberConnect, is a Web3 social network of verifiable identities. Entry Methods: * Follow @4everland_org on Twitter * Follow @CyberConnectHQ on Twitter * Follow @link3to on Twitter * Retweet @4everland_org on Twitter * Join 4EVERLAND Discord and get verified * Join @org_4everland on Telegram